กิจกรรม 7ส

ความหมาย

กิจกรรม 7ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิตและด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง

สะสาง Seiri (เซริ) (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็น
ต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป

สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ ให้เป็นระเบียบ
สามารถหยิบใช้งานได้ทันที

สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ

สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง
สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป

สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่
กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

ส6 สวยงาม คือ การดูแลสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่ดี สดชื่น สบายตา น่าทำงาน
และน่ามาใช้บริการ

ส7 สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในและการส่งเสริมให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ทรัพยากรและการบริโภคอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามแนวทาง 1A3R

แผนการดำเนินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561

แผนการดำเนินกิจกรรม 7ส (2561) ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 1-61

ดาวโหลด ป้ายกิจกรรม 7ส –>   ส-1 ส-2 ส-3 ส-4 ส-5 ส-6 ส-7

คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการ 7ส ระดับมหาวิทยาลัย คำสั่งตรวจ 7ส มหาวิทยาลัยฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 7ส ระดับสำนักฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 7ส   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่1-61

นโยบาย 7 ส  นโยบาย7ส ปีการศึกษา2561
กำหนดการตรวจ 7ส  11 ตุลาคม 2561
แผนการดำเนินงาน 7ส  แผนการดำเนินงาน 7ส